Apmācības B kategorijas transporta vadītāja

B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apmācība pa jaunam!

Izsludinātie grozījumi MK noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" stājās spēkā 01.11.2016.

MK noteikumu grozījumu mērķis ir paaugstināt jauno autovadītāju sagatavotības līmeni un ar to uzlabot satiksmes drošību valstī.

Grozījumi noteikumos paredz izmaiņas vadītāju teorētiskās apmācības programmu saturā un palielināt minimālo vadīšanas nodarbību skaitu.

Teorētiskās apmācības programmās ietvertie jautājumi ir sadalīti apmācības moduļos, un šī moduļu apmācības sistēma dos iespēju kursantam teorētisko apmācības kursu apgūt viena gada laikā.

Samaksu par visiem apmācības pakalpojumiem iekasēs autoskolas.

Autovadītāja apmācību pretendentam sākotnēji ir jāapmeklē teorijas nodarbības autoskolā, apmācības laikā autoskolā var uzsākt braukšanas apmācības.

Teorētisko mācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai. Tematiskos uzdevumus var izmantot situāciju apmācībai, piemēram, iepriekšējās bīstamības noteikšanai un tās atšķiršanai no bīstamo situāciju paredzēšanas, avāriju situāciju veidošanās izpratnes iegūšanai. Nodarbībās šos uzdevumus drīkst analizēt un par tiem diskutēt.

Teorijas nodarbībās pasniedzējs ir skaidro Ceļu satiksmes noteikumus, stāsta par ceļu satiksmes drošību un audzēkņiem sniedz teorētiskas zināšanas, kas būs noderīgas nākamajiem autovadītājiem. Nodarbībās iegūtās zināšanas autoskolu audzēkņi nostiprina mājās, risinot tematiskos uzdevumus, kas pieejami grāmatās un arī internetā.

MK noteikumu Nr. 358 54. punktā teikts, ka teorētisko apmācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai, ieskaites un pārbaudes darbi jāieplāno ārpus noteiktā apmācības laika. Tomēr tas nenozīmē, ka teorijas nodarbībās vispār nevar notikt uzdevumu pildīšana. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Kvalifikācijas daļas vadītājs Juris Teteris skaidro, ka teorētiskās apmācības pasniedzēja uzdevums ir skaidrot un veicināt diskusiju grupā, tādēļ ir pieļaujama attēlu demonstrēšana, ja pasniedzējs izskaidro attēloto situāciju, to pārrunā ar apmācāmajiem. Taču nav pieļaujamas situācijas, kad pasniedzējs izdala lapiņas ar uzdevumiem, katrs apmācāmais tos izpilda individuāli un atbildes tiek pārbaudītas, neanalizējot situācijas un par tām nediskutējot. Tieši šādi gadījumi MK noteikumu iepriekšminētā panta kontekstā ir raksturojami kā tematisko uzdevumu pildīšana. "Risināt uzdevumus kursanti var mājās. To individuāli darot klasē, apmācības nesasniedz mērķi, mācībām nav nekādas pievienotās vērtības," piebilst J.Teteris.

Teorijas nodarbības kavēt nedrīkst!

Audzēknim jāapmeklē visi viņa mācību programmā paredzētie moduļi. Ja kāds modulis ir izlaists vai nokavēts tā sākums, tas jāapmeklē kopā ar citu mācību grupu vai to var noklausīties individuāli.

Autoskolā audzēknis mācīsies saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ievērojot MK noteikumus Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām", kuru grozījumi stājās spēkā 01.11.2016.

Kad var sākt praktiskās braukšanas apmācību?

Normatīvie akti neparedz noteiktu teorijas nodarbību skaitu, pēc kuru apmeklēšanas autoskolas kursants var uzsākt braukšanas apmācību. MK noteikumu Nr. 358 55. punktā teikts: "Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu." Iepriekšminētās zināšanas nepieciešamas, ja persona vēlas piedalīties ceļu satiksmē. Tomēr pirms braukšanas pa ceļiem nākamajam autovadītājam ir jāiegūst tehnikas pamatzināšanas – kā iedarbināt mašīnu, kā to izkustināt, kā nobremzēt u.tml. Šādai apmācībai ir jānotiek norobežotā laukumā, kā to paredz MK noteikumi.

Pirms mācību braukšanas uzsākšanas autoskola apmācāmajam izsniedz apmācības karte, kurā instruktors uzskaita praktiskās braukšanas apmācībās nobrauktās stundas.

Braukšanas instruktorus var mainīt

Autoskolas kursantam ir iespēja brīvi mainīt izvēlēto braukšanas apmācības instruktoru, to var darīt gan autoskolas ietvaros, gan pie brīvi izvēlēta apmācības instruktora. Lēmumu par to, vai apmācāmo pielaist pie braukšanas eksāmena, pieņem instruktors, kurš pabeidz apmācību, parakstot apmācības karti un nododot ziņas autoskolai, kura tālāk informē CSDD. Uz šo instruktoru gulsies arī visa atbildība un tiks atzīmēts apmācāmā sekmības procents. Autoskolai ir tiesības pārbaudīt kursanta braukšanas prasmes ar savu – skolas instruktoru vai noteikt skolas eksāmenu braukšanā kopā ar autoskolas vadības pārstāvi, to paredzot noslēgtajā līgumā ar audzēkni.

Autoskolas eksāmenu skaits nav ierobežots. To apmaksas un norises kārtība ir aprakstīta līgumā.

Kurš ir B kategorijas transportlīdzekļa vadītājs praktiskās braukšanas apmācības laikā?

Braukšanas apmācības instruktors.

Par ko atbild kursants braukšanas nodarbības laikā?

Apmācāmajam vadītājam alkohola koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,2 promiles. Atbildīgs par šīs normas ievērošanu ir pats apmācāmais.

Normu precizē vai pastiprina līdz 0 promilēm līgums, ko noslēdz instruktors ar apmācāmo vai ar apmācāmo jau to ir noslēgusi autoskola.

Apmācības klasē regulē noteikumi par uzturēšanos sabiedriskās vietās, ko precizē līgums,

kas noslēgts ar autoskolu un apmācāmo. 

No Ceļu satiksmes likuma:

„ ...28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums
... (2) Aizliegts mācīties vadīt transportlīdzekli:
1) ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles;
2) atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu ietekmē...”

Kas ir moduļi topošajam B kategorijas transportlīdzekļa vadītājam?

Moduļi ir mācību stundu iedalījums tēmās pa 5 stundām vienā modulī. Šādu moduli var noklausīties citas grupas apmācībās vai individuāli atkārtoti, ja kursants to ir nokavējis vai izlaidis.

B kategorijas teorijas apmācībām ir paredzēti 11 moduļi, kas kopā veido 55 apmācības stundu programmu, no kurām katra mācību stunda ir 45 minūšu gara.

Teorētiskās apmācības stundu moduļu skaits (11B)

 1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem (CSN) - 8B kategorijas CSN moduļi.
 2. Ceļu satiksmes drošība (SD) – 2B kategorijas SD moduļi.
 3. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati (TI) – 1B kategorijas TI modulis.
 4. Kopā B kategorijas moduļi/apmācības stundas – 11B kategorijas moduļi / 55 teorētiskās apmācības stundās ne ātrāk kā 4 nedēļu laikā.
 5. Mācību braukšana – 20 stundas, kur katra stunda ilgst 45 minūtes. Vienā nodarbībā paredzētas ne vairāk kā divas braukšanas stundas.

Kas moduļos ir jāmācās topošajam B kategorijas transportlīdzekļa vadītājam?

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma (Ceļu satiksmes likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Civillikums, Krimināllikums, Ceļu satiksmes noteikumi u. c.).

Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas pamatprincipi.

Vispārīgie jautājumi (tai skaitā termini no Satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumiem).

Ceļu satiksme dzīvojamās zonās.

Vadītāju pienākumi īpašos gadījumos.

Vadītāju rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Saskaņotais paziņojums.

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Transportlīdzekļu braukšana, manevrēšana, izkārtojums uz brauktuves.

Braukšanas ātrums.

Mācību braukšana.

 1. un 4. B CSN moduļu temats (5h+5h)

Ceļa zīmes un apzīmējumi.

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Ceļu satiksmes regulēšana, krustojumu pārbraukšana.

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Apstāšanās un stāvēšanas prasības.

Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana.

Gājēju pārejas un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas.

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Vadītāju pienākumi (tai skaitā tēma par apreibinošo vielu lietošanas ietekmi, sekām un pārbaudēm).

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate.

Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tā objekti un maksātāji, atvieglojumi, atbrīvojumi.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

Apdrošināšanas gadījums, zaudējumu novērtēšana un apdrošināšanas atlīdzība.

Pasažieru un kravas pārvadāšana.

Gājēju un pasažieru pienākumi.

Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana.

Transportlīdzekļu vilkšana.

 1. B CSN moduļa temati (5h)

Ārējās apgaismes ierīču lietošana.

Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums.

Transportlīdzekļu reģistrācija, numura zīmes un pazīšanas zīmes.

Ja kursantam nav nevienas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, tad tikai pēc tam, kad apmācāmais apguvis 1., 2., 3. un 4. punktā minēto moduļu teorētiskās apmācības tēmas, tā drīkst uzsākt braukšanas apmācību ceļu satiksmē.

 1. un 2. B SD moduļu temati (5h+5h)

Transportlīdzekļa vadītāja sagatavošanās braukšanas uzsākšanai (2h).

Distance un intervāls. Apstāšanās un bremzēšanas ceļš. Akvaplanēšana. Apdzīšana (1,5h).

Spēki, kas darbojas uz transportlīdzekli. Slīde (1h).

Transportlīdzekļu vadīšana diennakts tumšajā laikā. Transportlīdzekļu vadīšana dažādos ceļa apstākļos un dažādās satiksmes situācijās (2h).

Alkoholisko dzērienu, psihotropo vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību (1h).

Transportlīdzekļa vadītāja personīgo īpašību, uztveres, uzmanības, redzamības, noguruma un citu faktoru ietekme uz satiksmes drošību. Psihofizioloģijas pamati. Mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības. Personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem) vajadzības. Dusmu, agresijas un stresa situāciju novēršana (1,5h).

Transportlīdzekļu ekonomiska un videi draudzīga vadīšana. Tolerance un ceļa dalīšana ar citiem ceļu satiksmes dalībniekiem (1h).

 1. B TI moduļa temati (5h)

Vieglo automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana.

Uzsvars tiek likts uz ikdienas transportlīdzekļa pārbaudi un ekspluatāciju, lai vadītājs pārliecinoši spētu izmantot transportlīdzekļa aprīkojumu un iejaukties tā uzbūvē, ievērojot personisko drošību un nepārkāpjot izgatavotāja noteiktās garantijas prasības.

Mācību braukšanas tēmu stundu programma (20h).

 1. tēma.

Transportlīdzekļa pārbaude, sagatavošanās braukšanas uzsākšanai, braukšanas sākšana, braukšanas virziena un ātruma maiņa (4h)

 1. tēma.

Braukšana apdzīvotās vietās ar nelielu satiksmes intensitāti (4h)

 1. tēma.

Braukšana apdzīvotās vietās ar vidēju un intensīvu satiksmi (4h).

 1. tēma.

Braukšana ārpus apdzīvotām vietām (4h).

 1. tēma.

Braukšana diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos (2h).

 1. tēma.

Braukšana nelabvēlīgos ceļa apstākļos – braukšana slidenos ceļa apstākļos vai pa slidenām virsmām, kā arī izvairīšanās no sānslīdes, rīcība, rodoties sānslīdei, ekstrēmā bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļa, to apbraucot (2h).

© Ē.Griģis 2017

http://www.iauto.lv/ajautajums