Kļūdas B kategorijas eksāmenos

Biežāk pieļautās kļūdas, CSDD kārtojot B kategorijas braukšanas eksāmenu.

1. B kategorijas braukšanas eksāmena kārtošanā katram jaunam autovadītājam lielākas vai mazākas kļūdas rodas stresa vai pārāk liela uztraukuma pirms valsts eksāmena kārtošanas rezultātā. Šis uztraukums būs ikvienam pretendentam un tā ir ierasta parādība. Taču katram jācenšas savu uztraukumu mazināt, lai tas netraucē atlaist sajūga pedāli, saprast inspektora teikto un vadīt automobili tā, kā to bija darījis braucot pirms eksāmena instruktora klātbūtnē.

2. Otrs iemesls ir saistīts ar uztraukumu. Uztraukuma rezultātā atklājās jaunā vadītāja neuzmanība, kas drīzāk nav satiksmes noteikumu nezināšana, nekā ir. Šī neuzmanība, stresa pilnā aizmāršība inspektoram nedod iespēju pretendenta kompetences līmeni novērtēt ar labi vai pietiekami.

3. Līdz ar iepriekš minēto rodas pārkāpumi ceļu satiksmē, kas ietekmē pretendenta kompetences līmeni inspektora vērtējumā, kārtojot B kategorijas CSDD braukšanas eksāmenu. B kategorijas braukšanas eksāmenā CSDD inspektors neuzskaita kļūdas, bet vērtē jaunā vadītāja kompetences līmeni, viņa prasmes un iemaņas piedalīties ceļu satiksmē ar vieglo automobili.

3.1. Kā nepietiekamas kompetences vērtējums bieži ir ceļa nedošana gājējam. Ja tas nerada bīstamu situāciju ceļu satiksmē un inspektoram nav jāiejaucas vadīšanas procesā, pastāv iespēja bīstamo situāciju izbraukt atkārtoti, lai būtu skaidri nosakāma kompetence, saprotamas pretendenta iemaņas braukšanas situācijā ar gājēju – ir vai nav pretendentam spējas pamanīt gājēju, atbilstoši dot gājējam ceļu, kad tas ir noteikts, vai, samazinot braukšanas ātrumu, novērtēt situāciju un turpināt braukšanu.

Bīstamas situācijas ar ceļa nedošanu gājējiem var rasties, tuvojoties gājēju pārejām; apgriežoties ceļu posmos vai nogriežoties krustojumos, kur jādod ceļš gājējiem un velosipēdu vadītājiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā pretendents nogriežas; izbraucot uz ceļa no blakusteritorijas un nobraucot no ceļa uz blakusteritoriju; izbraucot no dzīvojamās zonas.

3.2. Nepietiekamas kompetences vērtējumu pretendents var iegūt ar ceļa nedošanu citam transportlīdzeklim, ja ar to rodas bīstama situācija, veicot kreiso vai apgriešanās manevru. Bīstamību var radīt pretimbraucošais, kurš brauc taisni vai nogriežas pa labi; ja pretimbraucošo kāds apdzen; tramvajs, kas tuvojas no priekšas vai aizmugures; pa tramvaja sliedēm no aizmugures braucošais; no aizmugures apdzenošais.

3.3. Nākošais nepietiekamais kompetences vērtējums bieži rodas, neievērojot 206. cz. „Dodiet ceļu”, 207. „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” un 534. cz. „Dzīvojamās zonas beigas” prasību neievērošana, kas ceļu satiksmē rada bīstamu situāciju. Piemēram, nobraucot no Dienvidu tilta un braucot pa pirmo brauktuvi centra virzienā, vietās, kur kreisajā pusē piekļaujās josla no otrās brauktuves, ir atkārtoti jādod ceļš no kreisās puses braucošajiem. Situācijai atkārtojoties vairākas reizes nelielā ceļa posmā, inspektoram pretendenta kompetence ir viegli pārbaudāma. Jaunajam vadītājam īpaši svarīgi ir paskatīties pa kreisi pat divas reizes un, ja nepieciešams, dot ceļu pa galveno ceļu braucošajam, lai demonstrētu savas iemaņas, izbraucot šādu bistamu krustojumu vairākkārt!

3.4. Braucot pa vienvirziena ceļu un krustojumā taisnā virzienā šķērsojot brauktuvi, pirms kuras labajā un kreisajā pusē ir uzstādītas pa vienai (kopā divas) 207.cz., vadītājs aizmirst, ka joprojām viņš turpina braukt pa vienvirziena ceļu! Šī neuzmanība rodas, domājot par vietu, kur apturēt automobili! Ja ir plata, nepārtraukta šķērslīnija (929.ca.), tad pirms stoplīnijas, ja tādas nav, tad pirms šķērsojamās brauktuves malas. Prasības neizpilde vai apturēšanas vietas nepareiza izvēle var dot nepietiekamu kompetences vērtējumu.

3.5. Nepietiekamu kompetences vērtējumu var saņemt par atkārtotiem vai ar ceļu satiksmei radītu bīstamību pozīcijas izvēlē uz brauktuves vai joslā pirms kreisā manevra izpildes. Arī iebraukšana pretējā kustības joslā, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, vai uzbraukšana uz ietves kantes nerada pietiekošu pretendenta kompetences sajūtu inspektora vērtējumā. Protams, to situāciju vajag atkārtot, lai objektīvi spriestu par kompetences vai iemaņu līmeni, ja pirmajā reizē netika radīti draudi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

3.6. Nepietiekamu kompetences vērtējumu inspektors piešķir par nedošanu sabiedriskajam transportlīdzeklim, kurš uzsāk kustību no pieturvietas. Tieši pretī CSDD galvenajai ieejai Rīgas nodaļā ir gan pieturvieta autobusam, gan gājēju pāreja vienuviet. Apbraucot pieturvietā uz 6 – 7 sekundēm apturētu autobusu un šķērsojot gājēju pāreju pa pretējās brauktuves pusi, autobuss jau uzsācis kustību. Vērtējumā pārādās atzīme – apdzīšana uz gājēju pārejas, nepārtrauktās ass līnijas šķērsošana, ja tāda ir) kas nav pietiekami, lai nokārtotu braukšanas eksāmenu.

 3.7. Par jaunā vadītāja nepietiekamu kompetenci liecina arī pirms izbraukšanas uz galvenā ceļa nenovērtēta pa galvenā ceļa braucošā transportlīdzekļa tuvošanās ātrums, attālums un iespēja, ka to kāds varētu apdzīt. Ja šadā situācijā inspektors iejaucas, lai novērstu bīstamu situāciju vai draudus satiksmes drošībai, tad eksāmena pretendents netiek novērtēts pietiekami.

3.8. Izbraucot uz galvenā ceļa vai nogriežoties krustojumā, jaunais vadītājs uztraukumā nepamana uzstādītās aizlieguma vai rīkojuma ceļa zīmes, pārkāpj noteiktos ierobežojumus vai uzstādītās prasības, tad tas ir viens no nepietiekošiem kompetences vērtējumiem, kuru var atkārtoti pārbaudīt, ja pirmais nav radījis bīstamību ceļu satiksmei.

3.9. Nepietiekamas iemaņas demonstrē pretendents, piebraucot pie dzelzceļa pārbrauktuves, pirms kuras uzstādīta 207.cz.„Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, un pilnībā neapturot automobili tieši pirms 929. apzīmējuma vai tā, ka no šķērsielas nedod iespēju izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Tas pats arī, ja pirms dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas pretendents nepārliecinās par to, vai netuvojas vilciens.

3.10. Ja automobilis eksāmena laikā noslāpst un tas neapdraud satiksmes drošību, tad eksāmens turpinās, bet pretendenta uztraukums pārvēršas stresā tā, ka viņš var pieļaut citus pārkāpumus, kas liecinās par nepietiekamu kompetenci darbā ar vadības ierīcēm.

3.11. Braukšanas ātruma ievērošana vai palielināšana līdz noteiktam ierobežojumam liecinās par pretendenta iemaņām iekļauties plūsmā un vadīt automobili pārliecinoši!

3.12. Saņemot komandu „tagad paša spēkiem aizbrauciet atpakaļ uz CSDD", tiks pārbaudītas pretendenta spējas braukt patstāvīgi. Rīgā, braucot pa Dienvidu tiltu Daugavas labā krasta virzienā, inspektors varētu dot komandu „tālāk braucam Centra virzienā”. Pastāvīgā braukšanā ir jāpatrēnējas, lai tajā un pēc tās uztraukumā jaunais vadītājs nepieļautu pārkāpumus, kas nepietiekami raksturotu viņa prasmes pastāvīgā vadīšanā.

Atgriežoties Rīgas nodaļas CSDD eksāmena beigās, jāiebrauc CSDD pagalmā pa nākošo iebrauktuvi, nevis to pašu, kur izbrauca.

Daži ieteikumi sekmīgam braukšanas eksāmenam

1. Eksāmena rezultāts ir atkarīgs ne tikai no zināšanām, kuras būsiet ieguvis autoskolā un praktiskās braukšanas apmācībās, bet no jūsu emocionālā stāvokļa tieši pirms eksāmena. Pārmērīgi liels stress, uztraukums, nespēja saklausīt inspektora teikto un tādēļ zaudējot orientāciju ceļu satiksmē neliecinās par pietiekamām vai labām braukšanas iemaņām un kompetenci braukšanā, kaut arī ja tādas ir iegūtas. Tādēļ ir jācenšas samazināt uztraukums, sarunāties ar inspektoru, jautāt viņam to, kas ir neskaidrs. Ja dotā komanda nav saprotama, jālūdz to atkārtot. Koncentrēties tikai uz ceļu, uz braukšanu, uz ceļu satiksmes situācijām un komandu izpildi, ko nosaka inspektors.

2. Ja ir saņemta komanda, var samazināt braukšanas ātrumu, lai pārdomātu veicamo pasākumu secību manevra izpildei, novērtētu satiksmes situāciju un tās regulēšanā izmantotos līdzekļus esošajā ceļu posmā, gājēju esamību vai tuvošanos, izvēlētos uz brauktuves vai joslā ieņemamo stāvokli. Ievērojam secību – skatiens, signāls, skatiens stūres pagriešanas virzienā un manevrs! Pēc manevra izpildes, pēc izbraukšanas no apdrīvotas vietas vai dzīvojamās zonas jāsasniedz atļautais braukšanas ātrums, ja tas nerada draudus ceļu satiksmei. Ja viena pēc otras tiek dotas divas komandas, tad iespējams, ka otrā komanda ietekmēs pirmās komandas izpildi.

3. Nogriežoties krustojumā, dodiet ceļu, ja nepieciešams, un vērojiet zīmes pirms krustojums (ir vai nav vienvirziena ceļš uz kuru nogriezīsieties) un ceļa sākumā - ir vai nav uzstādīti aizliegumi (apstāšanās, stāvēšanas, ātruma ierobežojums, dzīvojamā zona), sākās vienvirziena ceļš vai nesākās. Nogriežoties krustojumā vai iebraucot no krustojuma, kur braukšana organizēta pa loku, dodiet ceļu gājājiem un velosipēda vadītājiem, ja tādi šķērso to brauktuvi, kurā nogriezāties!

4. Pirms izbraukšanas uz galvenā ceļa, veiciet drošu manevru tā, lai nevienam netraucētu (visiem pa galveno ceļu braucošajiem, gājējiem un velosipēda vadītājiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā nogriežaties) tiktu dots ceļš. Līdz tuvojošam automobilim (apdzīvotā vietā ar 50km/h) nosakiet drošu attālumu, lai dotu tam ceļu. Piemēram, droša distance (30m) + ceļš, ko pa galveno ceļu braucošais nobrauks laikā, kurā izbrauksiet un pāātrināsiet ātrumu līdz atļautajam (70m), tātad vismaz 100m. Ja izbraukšana notika tuvāk pa galveno ceļu braucošajam, paātrinieties līdz atļautajam braukšanas ātrumam straujāk, bet mierīgi un bez stresa tā, it kā būtu to paredzējis.

5. Braucot eksāmenā pirms pārkārtošanās citā joslā, novērtējiet situāciju aizmugurē, vai kāds pa jauno joslu nebrauc taisni, pārliecinieties, vai uz brauktuves nav nepārtrauktā ceļa apzīmējuma (920.ca.), kas mainīt joslas aizliedz. Novērtējiet situāciju gan priekšā, gan aizmugurē un tikai tad veiciet manevru.

Ja uztraukuma dēļ iebraucāt joslā, no kuras ceļa zīme vai nepārtrauktais ceļa apzīmējums aizliedz veikt inspektora uzdoto manevru, nomieriniet sevi un necentieties pildīt komandu par katru cenu. Brauciet tur, kur pa joslu drīkst braukt un gaidiet nākošo komandu. Būs tikai novirzīšanās no maršruta, kas varētu būt pietiekami, lai turpinātu braukšanas eksāmenu.

6. Sastrēgumā apturiet automobili pirms krustojuma robežas vai pirms šķērsojamās brauktuves malas. Iespējams, ka pirms tam samazinot ātrumu un lēni, lēni braucot, apstāties nevajadzēs.

7. Braukšanas eksāmenā nepārsniedziet noteiktos ātruma ierobežpjumus, bet brauciet līdz atļautā ātruma robežai, ja tas ir iespējams! Neseko līdzi priekšā braucošo piemēram, bet iekļaujies plūsmā!

8. Bīstamā situācijā vai tādai veidojoties ceļu satiksmē, samaziniet ātrumu tā, lai varētu automobili apturēt līdz šķērslim, gājējam vai bīstamības radītājam. Apbraukt var tikai tad, kad pirms tam atliek laika pārliecināties par drošību aizmugurē un sānos (spogulis un skatiens sānis), laikus ieslēgt virzienrādītāja signālu (ne mazāk par 3 sekundēm) un, neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem (paskatoties stūres griešanas virzienā), apbraukt šķērsli.

Iesaku veikt braukšanu sava instruktora klātbūtnē tieši pirms eksāmena, lai atgūtu ticību un pārliecību savām spējām, mazinātu uztraukumu un stresu. CSDD ir pieejams eksāmena izmēģinājums, ko varat izmantot.

B kategorijas braukšanas eksāmens no CSDD:

https://www.csdd.lv/b-kategorija/informacija-par-transportlidzekli-2

Kā gatavoties, lai sekmīgi nokārtot CSDD B kategorijas teorijas eksāmenu?

Lai pārliecinoši apgūtu CSDD teorijas eksāmenam nepieciešamo teorijas apjomu un vēlāk spētu to pielietot arī praksē katram topošajam autovadītājam ir vēlmas izpildīt trīs priekšnoteikumus:

1) piedalīties teorijas nodarbībās autoskolā, izvērtēt pasniedzēja atbildes par uzstādītiem jautājumiem neizprotamo situāciju risināšanā vai moduļos;

2) ceļu satiksmes noteikumu, satiksmes drošības un pirmās palīdzības jautājumu apgūšana pēc tematisko uzdevumu CSN aktuālā izdevuma, nepareizo atbilžu labošana pēc jautājumam klāpielikto CSN punktu izvērtēšanas, nesaprotamo jautājumu noskaidrošana nodarbībās klasē;

3) koncentrēšanās uz rezultātu – testu apguve pa tematu grupām, pēc tam pa moduļiem, testu izpilde CSDD mājas lapā un visu kopējo tematisko uzdevumu testu izpilde, valsts teorijas eksāmena sekmīga nokārtošana.

1. Piedalīšanās autoskolas teorijas nodarbībās jaunajam B kategorijas autovadītājam ir motivēta ar vēlēšanos iemācīties satiksmes noteikumus un pēc tam apgūt braukšanas prasmes un iemaņas, kas tiek apliecināta ar autovadītāja apliecību, vai vēlēšanos iegūt autovadītāja apliecību, lai drīkstētu piedalīties ceļu satiksmē, jo ir pārliecība par zināšanām satiksmes noteikumos un pietiekami izkoptas braukšanas prasmes un iemaņas. Galvenais mērķis autoskolai ir sagatavot pretendentu B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Teorijas nodarbībās galvenais mērķis tiek sadalīts uzdevumos, kas mācību gaitā ir jāpilda apmācāmajam – jāiemācās moduļos sadalītās satiksmes noteikumu, satiksmes drošības, satiksmes likumu un pirmās palīdzības tēmas; jāpiedalās visu moduļu apmācībās, kopā ar pasniedzēju, pēc tam jau atsevišķi jāiemācās atbilstoši moduļiem risināt testa uzdevumus un atbildēt uz pasniedzēja sastādītajiem jautājumiem; par sev nesaprotamām tēmām jājautā paskaidrot pasniedzēju un jāizvērtē sniegtās atbildes, salīdzinot tās ar publiskajā telpā pieejamām.

Pretendentam jāiemācās atšķirt jautājumus no negatīvajiem jautājumiem, ko nevar izmēģināt vai kas nav pārbaudāmi, piemēram, attiecībā uz alkoholu, kas ir aizliegts, kas neliecina par..., kā vai cik ilgi iedarbojas ... vai vadītājs nedrīkst to, ko nevar klasē izmēģināt, lai apstiprinātu jautājuma atbildi.

Apspriežot eksāmena jautājumus teorijā, pretendentam jāiemācās atšķirt lietoto prievārdu nozīme!

Prievārds ir palīgvārds, kas norāda attieksmes starp patstāvīgiem vārdiem un ko lieto kopā ar deklinējama vārda locījuma formu, piemēram, ģenitīvu – aiz dzelzceļa pārbrauktuves , no krustojuma, pirms bīstamās vietas, datīvu – līdz tuvākam krustojumam, akuzatīvu – redzamība ir tuvāka par!

2. Pēc katra moduļa pasniedzējs klasē iepazīstina audzēkņus ar atbilžu meklēšanu eksāmena jautājumu risināšanā un apmācāmais mājās patstāvīgi iepazīstas un atbild uz testa jautājumiem pēc noklausītā moduļa. Pēc atbildēm testa grāmatā apmācāmais katram jautājumam var atrast paskaidrojošo CSN punktu. Nesaprotamos jautājumus nākošās nodarbības sākumā komentē pasniedzējs. Savās apmācībās B kategorijas jaunajiem vadītājiem pēc katra moduļa prezentēju paša sagatavotus jautājumus ar dažādām atbildēm, no kurām ir jāizvēlas viena pareizā. Katram apmācāmajam pēc moduļa noklausīšanās esmu sagatavojis un izdalu vairākus testus izpildīšanai mājās. Mājas darbus izlaboju pirms nākošās moduļa lekcijas un kļūdas bezpersoniski analizējam klasē visi kopā kā daļu no zināšanu atkārtojuma par iepriekš izņemto moduli.

Tāpēc ir svarīgi katram audzēknim piedalīties visās moduļu nodarbībās!

Tematisko uzdevumu risināšanas metodika, ko mācu izmantot apmācāmajiem savās moduļu nodarbībās.

Katrs jautājuma uzdevums sastāv:

1) no attēla, jautājuma un vairākām atbildēm vai

2) no jautājuma un vairākām atbildēm.

Pirmajā gadījumā iemācu apskatīties (palielināt datorā) un saprast, kas redzams attēlā – situācija, kas man (vadītājam) var ko nozīmēt vai likt rīkoties; zīmes; ja darbība, tad kādos apstākļos tā notiek, kas attēlots.

Ja attēlā redzama situācija, tad kas to var ietekmēt – zīmes un ceļa apzīmējumi; ja ir operatīvais transportlīdzeklis, tad kādi tam ieslēgti signāli; ja ir krustojums, tad ar vai bez tramvaja, ar vai bez luksofora; luksofors ar vai bez papildsekcijas vai norādīta virziena tajā, luksofors deg vai nedeg, ir vai nav spēkā prieksrocības ceļa zīmes, kas uztādītas uz viena balsta ar luksoforu; pirmā palīdzībā domāju, kas cietušajam noticis.

Ja ir krustojuma šķērsošanas situācija, tad domāju par iespējamiem variantiem – kādā secībā transportlīdzekļi to šķērsos, kurš pirmais, kurš pēdējais, kam jādod kuram ceļš, kā to ietekmēs tramvajs, kurš atrodas vienādos apstākļos ar citiem transportlīdzekļiem vai kurš atrodas uz mazāksvarīga ceļa, un ko nozīmē ceļa zīmes, ja tādas ir uzstādītas.

Tad audzēknim uzmanīgi jāizlasa jautājums. Ja ir uztraukums, jautājumu var izlasīt otreiz, kad atkārtoti aplūkots attēls.

Tad jāizlasa visas atbildes un jāizvēlas pareizākā vai atbilstošākā no tām jautājumam un attēlam.

Atbildi iesaku atzīmēt, tad atkārtoti lasām jautājumu, skatāmies attēlu un lasām atbildes pretējā secībā (no otra gala). Ja atbildes sakrīt, atzīmējam. Ja kas nav saprotams atbildēs, pēc norādītā CSN punkta meklējam attiecīgo skaidrojumu noteikumos. Vēl patiesību var noskaidrot klasē pirms vai pēc moduļu apmācības.

Otrajā gadījumā lasām jautājumu, atkārtojam modulī iemācīto klasē un, ja apmēram atbilde ir izdomāta, tad lasām piedāvātās atbildes un izvēlamies vienu pareizāko, to atzīmējot ar punktiņu. Tad lasām jautājumu otreiz, lasām atbildes pretējā secībā, ja pareizā atbilde ir abās reizēs viena un tā pati, tad atzīmējam izvēlēto atbildi ar ķeksīti un pārejam pie nākošā jautājuma.

3. Rezultāts - valsts teorijas eksāmena sekmīga nokārtošana un vēlāk – droša braukšana ceļu satiksmē iespējama ne tikai ar moduļu mācīšanos klasē un CSDD testa jautājumu „iekalšanu” internetā, bet ar metodisku moduļu mācīšanos autoskolā, konsultācijām pie pasniedzēja par pastāvīgo darbu mājās, tiesību aktu apguvi, gatavojoties praktiskās braukšanas apmācībām.

Pēc tematiskos uzdevumu risināšanas metodikas apguves jaunais vadītājs var pastāvīgi uzsākt atbildēt uz to jautājumiem pa tēmām, tad pa moduļiem. Mācoties mājās noklausītos moduļus autoskolā, vienlaicīgi var sākt risināt testa jautājumus CSDD mājas lapā. Internetā nebūs atsauces uz noteikumu punktiem, tāpēc palīgs būs piezīmes attiecīgajā moduļa vai tēmas grupā, pēc kurām būs iespēja atrast konkrēto punktu satiksmes noteikumos. Satiksmes noteikumu punkta meklēšana un atrašana dos izpratni ne tikai par pareizu atbildi testā, bet kļūs arī par pamatu atbildīgai un drošai jaunā vadītāja rīcībai piedaloties ar automobili ceļu satiksmē.

Pēc tematisko testu moduļu grupām sākas lielais testa grāmatas pildīšanas laiks. Sagatavojiet atbilžu lapu ar lapaspušu nummuriem un jautājumu skaitu tajās, un rakstiet atbildes jautājumiem, kurus izvēlaties pēc tēmām vai moduļiem. Kad būsiet atbildējis uz visiem grāmatas jautājumiem, vairākas reizes pārbaudiet savas zināšanas CSDD mājas lapas B kategorijas testā. Pēc kļūdām, ja tādas ir, atrodiet tēmas, kuras vēlreiz būtu jāpārskata tematiskajā uzdevumu grāmatā un/vai jāatkārto satiksmes noteikumos vai drošībā.

Mācoties laikā, kad pirmo reizi parādījās testa jautājumi ar atbilžu variantiem, teorijas eksāmenā no tūkstots jautājumiem nedrīkstēju kļūdīties ne reizi! Šodienas pretendents varētu būt par sevi pārliecināts, ja no 60 pēc tam no 90 jautājumiem ir kļūdījies tikai vienu reizi. Ja ir sasniegts šāds rezultāts, varat doties uz skolas eksāmenu. Tas, protams, būs sarežģītāks par CSDD eksāmenu, bet viesīs pārliecību pretendentā par savu gatavību valsts eksāmenam. Gatavojoties skolas eksāmenam divatā, konsultācijām var izmantot Skype, ja otrs ir erudīts konsultants.

 Ir autoskolas, kuras skolas teorijas eksāmenu pieņem Skype režīmā, pretendentam pareizi atbildot uz 60 testa jautājumiem.

Pirms valsts teorijas eksāmena iesaku vairākkārt izmēģināt atbildēt uz B kategorijas eksāmena jautājumiem CSDD mājas lapā no cita datora! Šie eksāmena jautājumi tiek darbināti testa režīmā, tāpēc eksāmenā ir sagaidāmi daudz vairāk svešādu jautājumu, nekā treniņos no sava datora. Sekmīgi nokārtots valsts teorijas eksāmens CSDD ir derīgs vienu gadu!

Galvenās kļūdas CSDD teorijas eksāmenā.

1. Gan uztraukums, gan ikdienas stress un nespēja koncentrēties eksāmenam, neierastā “sterilā vide” ar savu noteikto kārtību un novērošanas kamerām, citu pretendentu uztraukums un sausā instrukcija pirms eksāmena pieļauj neuzmanību tajos jautājumos, kas šķiet zināmi un pašam par sevi saprotami tā, ka kļudas iespējamību pretendents neparedzēja, bet tā tomēr uzradās. Galveno kļūdu atbildēs ienes uztraukums un neuzmanība. No 30 B kategorijas eksāmena jautājumiem pretendents drīkst kļūdīties ne vairāk kā 3 reizes! Pirmie trīs jautājumi būs kontroles jautājumi uztraukuma mazināšanai. Tajos nav iespējams kļūdīties un vērtējumam tie netiek nodoti!

2. Nākošā kļūda ir steiga. Eksāmenā nav jāsteidzas! Eksāmena laiks ir pietiekoši noteikts – 30 minūtes. Neviens nebeigs testu ātrāk, par ātru testa izpildi papildus punktus nepiešķirs, jo rezultātus dators paziņos visiem eksāmena grupas dalībniekiem vienlaicīgi. Ja kas nesaprotams notiek ar datoru vai programmas darbībā rodas traucējumi, drīkst jautāt eksāmena inspektoram. Lai labāk iepazītos ar attēloto situāciju, attēlu var palielināt un pēc tam atkal samazināt.

Atzīmēto atbildi atgriezt atpakaļ, lai to izlabotu, vairs nav iespējams!

Tādēļ nesteidzoties izvēlēties jautājumam pareizāko atbildi no dotajām, pārbaudīt to, izlasot atbildes pretēji un vēlreiz jautājumu, atkārtoti salīdzināt atbildi ar attēlu, tad tikai atzīmēt izvēlēto pareizo.

3. Nākošā kļūda iespējama uztraukuma dēļ, ja jautājums vai piedāvātās atbildes netiek izlasītas līdz beigām. Tas pats attiecas arī uz citiem testa jautājumiem, īpaši tiem, kas liekas viegli atbildāmi. Ja uztraukums pārvarēts, tad, jautājumos par terminiem, vadītāja pienākumiem un rīcību pēc CSNg, braukšanas virziena maiņu kļūda nav raksturīga.

4. Negatīvie jautājumi rada vēlēšanos kļūdīties. Piemēram, kādos gadījumos vadītājam nav jārāda virzienrādītāja signāls. Tāpēc šādi jautājumi un to atbildes jāizlasa vairākas reizes abos virzienos, līdz izvēlētā atbilde liekas pārliecinoša un ir pareiza!

5. Kļūdas precīzajos uzskaitījumos, piemēram, attālumos, izmēros, pulksteņa laikos un dienās.

6. Kļūdas iespējamas punktos, kas vadītājam ir aizliegts, piemēram, apstāties un stāvēt, apstāties atļauts, bet aizliegts stāvēt, apdzīt aizliegts, vilkt aizliegts, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanā aizliegts u.c.

7. Kļūdas iespējamas punktos kas vadītājam ir atļauts vai par ko vadītājam ir jāpārliecinās, piemēram, pirms apdzīšanas manevra, apstāties atļauts u.c.

8. Kļūdas rada atbildot uz jautājumiem par vadītājam noteiktām darbībām apdzīvotās vietās un ārpus tām, piemēram, vai braucot tālā gaisma jāpārslēdz uz tuvo, ja ceļš ir pietiekami apgaismots ārpus apdzīvotām vietām.

9. Kļūdas rodas atbildot uz testa jautājumiem par automobiļa tehnisko stāvokli un ārējā apgaismojuma lietošanu jautājumos, ka sir aizliegts un kas ir ierobežots, bet kad ierobežojums kļūst par aizliegumu, piemēram, diennakts tumšajā laikā nedeg kāds no tuvās gaismas lukturiem (ierobežojums) un vienlaicīgi arī avārijas gaismas signalizācija (stājas spēkā aizliegums).

10. Raksturīgas kļūdas rodas atbildot uz jautājumiem par krustojumu šķērsošanu ar vai bez luksofora. Īpaši svarīgi ir nepieļaut kļūdas, ja uz viena balsta ar darbojošos luksoforu uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes vai luksoforā deg virziena bulta, ir vai nav luksoforam papildus sekcija. Visu sarežģī situācija, ja pie krustojuma piebrauc tramvajs!

11. Ceļu zīmes kļūdas. Divi moduļi (10 akadēmiskās stundas) tikai paredzēti ceļu zīmju un ceļu apzīmējumu iegaumēšanai. Lai nekļūdītos atbildēs uz šādiem jautājumiem, pretendentam paredzams nopietns mājas darbs jautājumos par ceļa zīmju uzstādīšanu, ierobežojumiem un liegumiem, darbības zonām un izņēmumiem, papildzīmju izmantošanu un nozīmi.

12. Satiksmes regulētāja žestu skaidrojuma kļūdas, piemēram, pie kāda no žestiem kuru brauktuvi drīkst šķērsot gājēji.

13. Pirmās palīdzības kļūdas, piemēram, kad pēc CSNg cietušo personu var atstāt automobilī .

14. Kļūdas jautājumos, kuru atbildes CSN neatrast, piemēram, aktuālie Tematiskie uzdevumi CSN 2016. 112. lpp. 2.jautājums, jautājumi par satiksmes drošību.

15. Kļūdas atbildot uz jautājumiem, kas liekas pašsaprotami un loģiski.

© Ē.Griģis 2017

http://www.iauto.lv/ajautajums