Saskaņotais paziņojums par CSNg

B kategorijas apmācībām

Saskaņotais paziņojums (SP) par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg)

SASKAŅOTAIS PAZIŅOJUMS PAR CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU

Transportlīdzekļa vadītāja rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma nosaka Ceļu satiksmes likums (27.pants), Ceļu satiksmes noteikumi (39., 40., 41., 42. un 43. punkti), Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (36.pants Paziņošana par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos) un citi tiesību akti.

Kad B kategorijas transportlīdzekļa vadītājs drīkst izmantot Saskaņoto paziņojumu?

Ceļu satiksmes noteikumi (CSN) 40. punkts.

CSN 40.p. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav transportlīdzekļa vadītājs) , kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt (CSN 222.p.), transportlīdzekļa vadītājs:

CSN 40.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

Pēc tam, kad negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs ir nekavējoties apstājies, palicis negadījuma vietā, lai būtu iespējams situāciju nofiksēt un iezīmēt shēmā, ieslēdzis avārijas gaismas signalizāciju, viņam, atbilstoši CSN prasībām, ir jāuzstāda vēl avārijas zīme.

CSN 175. Avārijas zīme uz ceļa jāizliek tādā attālumā no transportlīdzekļa, lai laikus brīdinātu citus transportlīdzekļu vadītājus par briesmām. Jebkurā gadījumā attālumam no avārijas zīmes līdz transportlīdzeklim jābūt šādam:

175.1. apdzīvotās vietās – ne mazākam par 15 m;

175.2. ārpus apdzīvotām vietām – ne mazākam par 100 m.

Avārijas zīme jāizliek pretī transporta plūsmai, kurai notikušais CSNg var radīt lielāko apdrudējumu tā, lai transportlīdzeklī tuvojošais vadītājs to spētu pamanītu pirms līkuma, pirms augšupceļa, lejupceļa vai pirms cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību un spēju saskatīt uz ceļa notikušo!

Gadījumos, kad šo prasību nav iespējams izpildīt, vadītājam pašam ir jāpieņem lēmums, kā konkrētajā situācijā viņš varētu brīdināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par notikušo negadījumu un tiem radīto traucējumu, bīstamo vai avārijas situāciju, lūdzot citu vadītāju palīdzību, izliekot uz ceļa priekšmetus, kas, tuvojoties negadījuma vietai, brīdinātu tos un savlaicīgi dotu iespēju tiem rīkoties atbilstoši CSN 100. punktā noteiktajam. Tas nozīmē, dot iespēju vadītājiem, kas tuvojas transportlīdzeklī CSNg vietai, spēju pamanīt notikušo un apturēt to, ja tas nepieciešams. 

CSN 40.2.p. vienojas ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpilda saskaņoto paziņojumu un, neziņojot policijai par negadījumu, atstāj negadījuma vietu.

Saskaņotais Paziņojums (SP) par CSNg ir Eiropas apdrošināšanas komitejas (Comite Europeen des Assurances) izstrādātas vienotas veidlapas visām Eiropas valstīm.

SP ir veidlapu komplekts, ko aizpilda normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kurā, pēc CSNg iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju piekrišanas, atzīmē CSNg identitāti un konstatē CSNg apstākļus.

CSNg dalībnieki apliecina Saskaņotajā paziņojumā norādīto CSNg apstākļu un pārējās informācijas patiesumu ar saviem parakstiem.

SP par ceļu satiksmes negadījumu sastāv no divām vienādām veidlapām un vienas paskaidrojošās norādījuma lapas. Norādījumu lapas iekšpusē ir izlasāmi papildnorādījumi Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai.

Ja Saskaņotā paziņojuma eksemplārs ir izlietots, tad to var saņemt savā apdrošināšanas sabiedrībā.

Ceļu satiksmes negadījumā Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda, lai zaudējumu gadījumā cietušajam vienkāršotu un paātrinātu zaudējumu regulēšanas procesu.

B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja rīcība Ceļu satiksmes negadījuma vietā:

 1. Izmantojiet vienu paziņojuma komplektu diviem CSNg iesaistītiem transportlīdzekļiem.

Atšķirība no Latvijas tiesību aktos noteiktā (CSN 41.p.) ir tā, ka trīs CSNg iesaistītu transportlīdzekļu gadījumā Latvijā ir jāpaziņo policijai (CSN 41.2.p.). Ārvalstīs, ja negadījumā ir iesaistīti trīs transportlīdzekļi, izmanto divas Saskaņotā paziņojuma veidlapas.

Par notikušā CSNg paziņošanu policijai iesaku uzzināt pie sava apdrošinātāja par katru konkrēto valsti atsevišķi!

Piem., sastādot SP par CSNg Igaunijas teritorijā, par notikušo ir jāpaziņo policijai, ja negadījumā iesaistīts ārvalstīs reģistrēts transportlīdzeklis.

Nevienam no B kategorijas vadītājiem ar savu parakstu SP nav jāapliecina savas vainas atzīšana CSNg izraisīšanā!

Abi A un B transportlīdzekļu vadītāji SP paraksta tikai vienreiz 15. punkta norādītajās burtu A un B vietās, ar to apliecinot veidlapā ierakstītās informācijas un datu pareizību, un to, ka viņiem nav domstarpību un viņi ir vienojušies par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ar parakstu abi vadītāji apliecina, ka labprātīgi izpauž savus personas datus, kuri norādīti SP.

CSNg izraisījušā transportlīdzekļa vadītājs 10 dienu laikā no negadījuma dienas vienu aizpildītā un parakstīto Saskaņotā paziņojuma veidlapas eksemplāru nogādā savam OCTA apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda. Viņš ir persona, kura OCTA likumā noteiktā kārtībā nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Cietušais ir persona, kura OCTA likumā noteiktā kārtībā pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, par apdrošināšanas gadījumu paziņo un otru aizpildīto Saskaņotā paziņojuma veidlapas eksemplāru iesniedz zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa OCTA apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda. 

B kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem jāiegaumē, ka SP sastāv no piecpadsmit punktiem, uz kuru jautājumiem jāatbild, ierakstot atbildi ar vārdiem vai ievelkot krustiņu rūtiņās, kas sadalāmi piecās grupās.

Pirmo grupu veido pirmie pieci punkti, kuros vadītāji sniedz ir ziņas par ceļu satiksmes negadījumu: negadījuma datums, laiks, vieta, ievainotie, ieskaitot viegli ievainotos (jāievelk krustiņš lauciņos jā vai nē), tāpat jāatbild uz jautājumiem par mantas zaudējumiem citiem transportlīdzekļiem un citiem priekšmetiem (izņemot transportlīdzekļus A un B, un priekšmetus, kas saistīti ar transportlīdzekļiem A un B). Šīs grupas ailes aizpilda pirmais veidlapas aizpildītājs no transportlīdzekļu A vai B vadītājiem, uzrādot objektīvos negadījuma vietas apstākļus.

Otrajā grupā, no 6. līdz 9. punktam, ir dati, kas attiecas uz transportlīdzekli un vadītāju A (zilā puse), transportlīdzekli un vadītāju B (dzeltenā puse). Abu grupu jautājumi ir vienāda satura un tie ir vienādi numurēti. Šeit uzdodamas objektīvās ziņas par apdrošinājuma ņēmēju, transportlīdzekli, apdrošināšanas sabiedrību un transportlīdzekļa vadītāju, kas iegūstamas pēc negadījumā iesaistīto vadītāju dokumentiem.

Trešajā grupā, no 10. līdz 14. punktam, ir dati un vadītāju piezīmes par transportlīdzekļu bojājumiem. Ar bultiņu uz nosacītās transportlīdzekļa zīmes jāparāda sadursmes vieta, jāuzraksta redzamie bojājumi savam transportlīdzeklim un ir paredzēta neliela vieta savām piezīmēm.

Šo grupu ailes aizpilda transportlīdzekļu vadītāji katrs savā Saskaņotā paziņojuma pusē pēc redzamiem transportlīdzekļu bojājumiem.

Ceturtā grupa ir 12. punkts, kas paskaidro negadījuma apstākļus.

Kolonas veidā tas izvietots veidlapas vidū tā, lai kolonas katrā pusē attiecīgo savu lauciņu nosvītro iesaistītie A un B transportlīdzekļu vadītāji, kuriem šeit ir iespēja izteikt savu subjektīvo viedokli par negadījuma apstākļiem. Pēdējais lielākais kvadrātiņš ir paredzēts, lai tajā katrs vadītājs ierakstītu paša atzīmēto lauciņu skaitu.

Piekto grupu veido laukums, kurā ir paredzēts uzzīmēt negadījuma skici sadursmes brīdī.

To, saskaņojot ar otru vadītāju, aizpilda viens no negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem. Šīs saskaņošanas nepieciešamības dēļ arī paziņojuma veidlapa ir ieguvusi nosaukumu Saskaņotais paziņojums.

Zīmējot sadursmes brīdi, vadītājs norāda negadījuma vietu ceļu plānā, transportlīdzekļu A un B braukšanas virzienus, to pozīcijas tieši sadursmes brīdī, ceļu zīmes vai apzīmējumus, kas atrodas un nosaka kustību negadījuma vietā, ielu un ceļu nosaukumus, kilometra rādītāju vai attālumus.

Veidlapā uzdotās informācijas pareizība un negadījuma skices atbilstību patiesai situācijai ar saviem parakstiem 15.punktā katram savā pusē ir jāapliecina abiem negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

Saskaņotā paziņojuma veidlapas ir paškopējošas un aizpildot tās ar lodīšu pildspalvu, vadītāji iegūst vienu oriģinālu un vienu kopiju. Vadītājiem jāievēro, ka uz aizpildītām veidlapām nedrīkst uzlikt un aizpildīt citus dokumentus, jo paškopēšanās sabojās uzrakstīto.

Oriģinālu un kopiju, kuriem ir vienāda nozīme, sadala abi negadījumā iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji. Ja kādā no valstīm ir trešā kopija, tad tā paredzēta policijai.

Pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas tajā izdarīt labojumus ir aizliegts.

Pēc Saskaņotā paziņojuma parakstīšanas, katrs CSNg dalībnieks saņem vienu aizpildāmās veidlapas eksemplāru – oriģinālu vai kopiju.

CSNg dalībnieks, kurš pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.

CSNg dalībnieks, kurš nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, 10 dienu laikā no CSNg dienas iesniedz aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tas nav iespējams, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Kā B kategorijas transportlīdzekļa vadītājam aizpildīt Saskaņoto paziņojumu pēc notikušā ceļu satiksmes negadījuma, par to nākošajā turpinājumā.

Tiesību akti attiecībā uz Saskaņoto paziņojumu un B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apmācību

1) Ceļu satiksmes noteikumi (CSN)

CSN 5. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma

39. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav transportlīdzekļa vadītājs), kā arī tad, ja transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs:

39.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

39.2. dara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā ārstniecības iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

39.3. dara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, pieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

39.4. par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai un, ja nepieciešams, glābšanas dienestam un tālāk rīkojas pēc to norādījumiem.

40. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs:

40.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

40.2. vienojas ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpilda saskaņoto paziņojumu un, neziņojot policijai par negadījumu, atstāj negadījuma vietu.

41. Ja šo noteikumu 40. punktā minētajā ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai ja transportlīdzekļu vadītāji nespēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, transportlīdzekļu vadītāji:

41.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

41.2. par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai un, ja nepieciešams, glābšanas dienestam un tālāk rīkojas pēc to norādījumiem.

42. Ja šo noteikumu 39., 40. vai 41. punktā minētajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi neļauj vai traucē citiem transportlīdzek­ļiem pabraukt garām ceļu satiksmes negadījuma vietai un tas nav pretrunā ar policijas norādījumiem, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli.

43. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transport­līdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu.

2) Ceļu satiksmes likums (CSL)

CSL 27.pants. Ceļu satiksmes dalībnieku rīcība ceļu satiksmes negadījumos

(1) Jebkuram ceļu satiksmes dalībniekam jādara viss iespējamais, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

(2) Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī tad, ja transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļa vadītājs:

1) nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, ieslēdz avārijas gaismas signālu un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

2) dara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai citu glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā medicīnas iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

3) dara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, pieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

4) par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai (vai citam glābšanas dienestam) un tālāk rīkojas pēc tās norādījumiem.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi neļauj citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām ceļu satiksmes negadījuma vietai, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli.

(4) Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļu vadītāji rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

(5) Ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

(6) Transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz reibuma stāvokļa konstatēšanai nepieciešamās pārbaudes izdarīšanai vai atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šādas pārbaudes aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus, narkotiskas vai psihotropas vielas.

(7) Pēc ceļu satiksmes negadījuma ir aizliegts turpināt vadīt tādu transportlīdzekli, kuram Valsts policija pēc ceļu satiksmes negadījuma seku izvērtēšanas ir anulējusi atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Šis noteikums neattiecas uz traktortehniku un tās piekabēm. Ministru kabinets nosaka bojājumus, pēc kuru konstatēšanas Valsts policija anulē transportlīdzeklim (izņemot traktortehniku un tās piekabes) atļauju piedalīties ceļu satiksmē, un kārtību, kādā Valsts policija minētajiem transportlīdzekļiem anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē.

Kā B kategorijas transportlīdzekļa vadītājam ir jāaizpilda Saskaņotais paziņojums par CSNg ?

Saskaņotā paziņojuma (SP) aizpildīšana

Nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība, OCTA polises dati (ārvalstīs – OCTA polise), transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Piedaloties ceļu satiksmē, vadītājam jābūt līdzu Saskaņotam paziņojumam. Nav svarīgi, kuru veidlapas pusi – labo vai kreiso vadītāji izvēlas aizpildīt. SP aizpildīšanas laikā nedrīkst mainīt izvēlēto A (zils) vai B (dzeltens) veidlapas pusi. Abām pusēm un veidlapai ar tās kopiju ir vienādas nozīmes atlīdzības noteikšanas procesā.

No 1. līdz 5. punktam aizpilda viens no iesaistītajiem B kategorijas transportlīdzekļa vadītājiem.

 1. punktā vadītājs ieraksta negadījuma datumu, mēnesi, gadu un pulksteņa laiku, kad sadursme notika.
 1. punktā vadītājs ieraksta negadījuma vietu, kur tas notika. Vadītājs uzrāda valsti (ārzemēs aizpildot veidlapu, netiek prasīta valsts), ielas nosaukumu un mājas numuru vai ceļu un kilometra rādītāju.
 1. punktā krustiski pārsvītrojot kvadrātu, vadītājs uzrāda, vai negadījumā ir ievainotas personas. Ja ir, tad atzīmē to un piezīmēs ieraksta negadījumā ievainotās personas vārdu un adresi. Jautājumā tiek pārbaudīta B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja godīgums. Nedrīkst aizpildīt SP, ja CSNg ir cietuši cilvēki!
 1. punktā vadītājs, krustiski pārsvītrojot kvadrātus, uzrāda, vai negadījumā ir/nav nodarīti vēl citi mantiskie zaudējumi, izņemot negadījumā iesaistītos A un B transportlīdzekļus. Vispirms – citiem transportlīdzekļiem, tad - citiem priekšmetiem. Jautājumā atkal tiek pārbaudīta B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja godīgums. Nedrīkst būt bojāts trešais transportlīdzeklis un/vai nodarīts zaudējums trešās personas mantai, ja aizpilda SP! Vienīgie pieļaujamie mantiskie zaudējumi – brilles, dzirdes pastiprinātāja pievads, izmantojamās protēzes, ja ārsts to lietošanu parakstījis cietušajam. Tas jāpaskaidro piezīmēs 14.p.
 1. punktā vadītājs ieraksta lieciniekus, ja tādi ir, uzrādot vārdu, adresi un tālruņa numuru, ja liecinieki devuši savu piekrišanu. Negadījumam ir liecinieki un aculiecinieki. Svarīgākie ir aculiecinieki, tāpēc vispirms noskaidrojiet, vai liecinieks redzēja sadursmes norisi (tad viņš ir aculiecinieks), vai tikai dzirdēja troksni un redzēja situāciju pēc sadursmes (tad viņš ir liecinieks).

No 6. līdz 14. punktam katrs negadījumā iesaistītais vadītājs A un B aizpilda savas krāsas kolonas labajā vai kreisajā veidlapas pusē.

 1. punktā vadītāji uzdod datus par apdrošinājuma ņēmēju pēc OCTA polises datiem par transportlīdzekļa īpašnieku, uzrādot tālruni darba laikam. Ārvalstīs jāuzrāda ir/nav PVN maksātājs.
 1. punktā vadītāji no reģistrācijas apliecības ieraksta datus par transportlīdzekli un piekabi, ja tādu velk, un tā nav iesaistīta negadījumā. Tas nozīmē, ja sadursme notiek starp diviem automobiļiem, no kuriem katrs vai viens velk piekabi, bet piekabe sadursmē nav iesaistīta, tad sadursme iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi. Savukārt, ja sadurmē nonāk piekabe, bet ne tās velkošais automobilis, tad sadursmē iesaistīti trīs transportlīdzekļi un SP aizpildīt nedrīkst. Citās valstīs šādā situācijā piekabei izmanto otru veidlapas komplektu.
 1. punktā vadītāji uzrāda datus pēc OCTA polises par apdrošināšanas sabiedrību vai polises izdevēju, polises sēriju, numuru un derīguma laiku. Zaļo karti atzīmē ārvalsts transportlīdzeklim vai gadījumos, ja tāda ir. Mantisko zaudējumu apdrošināšana nozīmē ir vai nav transportlīdzekļa brīvprātīgais apdrošināšanas (KASKO) līgums.

OCTA – Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana

 1. punktā pēc savas vadītāja apliecības vadītāji ieraksta personas datus, adresi, iegūtās transportlīdzekļu vadīšanas kategorijas un apliecības derīguma termiņu.
 1. punktā vadītāji ar bultiņu norāda transportlīdzekļu sadursmes punktu. Bultas virzienu velk tā, kā pirms sadursmes trieciena vai saskares punktam tuvojās otrs transportlīdzeklis. 
 1. punktā vadītāji atbilstoši ieraksta redzamos sava transportlīdzekļa bojājumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.
 1. punktā A un B vadītājs subjektīvi aizpilda attiecīgi A un B pusi, krustiski svītrojot rūtiņu, atbilstoši visiem negadījuma norises apstākļiem. Pēdējā apakšējā kvadrātā vadītājs ieraksta kopējo ar krustiņiem atzīmēto lauciņu skaitu. Nevajadzīgā atbilde ir jāizsvītro tikai 1. un 2. negadījumu apstākļu punktā.

Pēc veidlapas sadalīšanas, vadītājs nedrīkst labot vai papildināt savas veidlapas eksemplāru!

Atbilstoši izvēlētam A vai B transportlīdzekim, katrs vadītājs godprātīgi un bez labojumiem ar krustiņu savā pusē atzīmē to darbību, ko sadursmes brīdī veica viņa vadītais automobilis. Veiktās atzīmes paskaidros skicē attēloto.

Piemērs. 1. pozīcijā A vadītājs izvēlas atzīmēt ar krustiņu automobilis stāvēja vai tikko bija apstājies, kad notika sadursme. Nevajadzīgo 1. un 2. poz. nosvītro (kā tas tekstā paskaidrots, atzīmējot ar zvaigznīti), ja palikusī darbība bija aktuāla.

Piemērs. Ja A krustojumā nogriezās pa kreisi (13.p.), bet B nogriezās pa labi (12.p.), tad bieži vien B bija apstājies (1.p. nosvītrots „stāvēja”), lai dotu ceļu tam, kas tuvojas no labās puses. Par atzīmējamiem negadījuma apstākļiem padomā pirms skices zīmēšanas!

Piemērs. Ja vadītājs atzīmē 17.p., tas nozīmē, ka paraksta sev regresa prasību. Apdrošinātājs piestādīs regresa prasību, ja skicē būs iezīmēta 207. priekšrocības grupas ceļa zīme vai braukšana būs notikusi pie aizliedzošā – sarkanā luksofora signāla. Regresa prasība – CSNg zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašniekam būs jāatmaksā atlīdzinātais zaudējums cietušajam, ekspertīzes un lietu saistītie administratīvie izdevumi.

Pastāv iespēja atbildīgajam par CSNg vienoties ar cietušo, lai nedraudētu regress un OCTA prēmijas paaugstinājums, bet par to nākošajā turpinājumā.

Kad vadītāji ir vienojušies par būtiskiem negadījuma apstākļiem 13. punktā viens no vadītājiem zīmē ceļu satiksmes negadījuma skici tieši sadursmes brīdī. Skicē uzrāda ceļa/krustojuma plānu, ielas/ceļa nosaukumu/km, ceļa zīmes/apzīmējumus, ar bultiņām transportlīdzekļu A un B braukšanas virzienus un to stāvokļus sadursmes brīdī. Jānofotogrāfē transportlīdzekļu stāvokļi, to pēdas, ceļa zīmes un atrašanās vieta! Apdrošinātājs var likt uzzīmēt otru zīmējumu ar transportlīdzekļiem, kādā tie atradās pēc sadursmes!

 1. punktā vadītāji ieraksta savas subjektīvās piezīmes par notikušo CSNg, skici vai apstākļiem pēc negadījuma.
 1. punktā ar saviem parakstiem abi adītāji apliecina, ka uzrādītie dati un negadījuma apstākļi ir noteikti, savstarpēji vienojoties par visiem būtiskajiem un tie ir patiesi. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, vadītāji ar parakstiem apliecina, ka labprātīgi izpauž savus personas datus, kuri norādīti Saskaņotajā paziņojumā. Pēc parakstīšanas katrs vadītājs paņem sev vienu aizpildītās veidlapas eksemplāru. Abiem veidlapas eksemplāriem ir vienāda nozīme!

Ja transportlīdzeklis neatrodas īpašnieka norādītā dzīves vietā, tad apdrošināšanas sabiedrībā ir jānoskaidro laiks, kad eksperts var ierasties apskatīt transportlīdzekli vai tas ir jānogādā servisā vai pie eksperta.

 Zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) 10 dienu laikā nosūta SP savam OCTA apdrošinātājam. Piecas darba dienas pēc tam nedrīkst izmainīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, remontēt, norakstīt un atdot to lūžņos, vai pārdot savu transportlīdzekli, skaitot no dienas, kad apdrošinātājs paziņojumu ir saņēmis. Iesaku par piecu dienu termiņa sākumu pārliecināties telefoniski.

Cietušā transportlīdzekļa vadītājam ir jādod iespēja apdrošinātāja norīkotam ekspertam apskatīt un novērtēt zaudējumus trīs dienu laikā, skaitot no SP saņemšanas dienas. Transportlīdzeklis līdz apskatei ir jāsaglabā tieši tādā stāvoklī, kādā tas atradās pēc sadursmes. Turpmāk īpašnieks rīkojas pēc apdrošinātāja norādījumiem.

Cietušajam transportlīdzekļa īpašniekam, rakstot iesniegumu apdrošinātājam par zaudējumu atlīdzināšanu, ir jāizvēlas, vai viņš vēlas remontēt negadījumā bojāto automobili, vai saņemt atlīdzību naudā. Izvēle ir jāieraksta iesnieguma veidlapā arī gadījumā, ja tāda izvēles iespēja tur nav uzrādīta.

Ārvalstīs Saskaņotā paziņojuma veidlapa ir izmantojama KASKO atlīdzības pieprasīšanai gadījumos, kad ir noticis CSNg, kurā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis. Tādi ir transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) gadījumi, kas atbilst Latvijas tiesību aktos paredzētai kārtībai, kas ir noteikta CSN 43. punktā:

CSN 43.p. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu.

Par konkrēto valsti (arī Latviju) pārliecinieties pie sava apdrošinātāja!

Latvijā slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, pārliecinieties, vai atbilstoši CSN 43. p. noteiktam, iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam (CSNg), apdrošināšanas sabiedrība pieņems SP no transportlīdzekļa vadītāja (īpašnieka), lai atlīdzinātu zaudējumus un neprasīs Ceļu policijai apstiprinājumu par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.

 

Kāpēc ieteicams B kategorijas transportlīdzekļa vadītājam aizpildīt Saskaņoto paziņojumu.

Iegūstam laiku, jo CSNg vietā nav jāgaida policija.

Mazāk tiek traucēta satiksme CSNg vietā.

Atvieglo un paātrina atlīdzības noteikšanas procesu.

Saskaņoto paziņojumu ir iespēja izmantot Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir vienādi visā Eiropā.

Video pamācība SP aizpildīšanai:

https://www.youtube.com/watch?v=Gt0LuSjikIA&feature=player_embedded

© Ē.Griģis 2017

http://www.iauto.lv/ajautajums